აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს განკარგულებები - 2009 - 2011 წელი

2009 წელი


განკარგულება №9 29.12  დანართი  - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საქმეთა ნომენკლატურის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება №8 29.12  დანართი  - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N7 10.11  დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიაში არსებული შენახვის ვადაგასული ზოგიერთი დოკუმენტაციის განადგურების შესახებ

განკარგულება N6 24.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული წევრის ნაცვლად მისი ადგილმონაცვლის ცნობის შესახებ

განკარგულება N5 24.07 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N4 12.01 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ბეჭდის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N3 12.01 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 26 დეკემბრის #7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N2 12.01 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N1 12.01 დანართი - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ხარჯთაღრიცხვის  დამტკიცების შესახებ

 

2010 წელი

განკარგულება N7 29.12  დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრის მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N6 29.10 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2009 წლის 29 დეკემბრის #9 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

განკარგულება N5 29.10   დანართი  - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N4 02.10 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ

განკარგულება N3 02.09 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ

განკარგულება N2 02.03 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ

განკარგულება N1 02.03 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2008 წლის 11 სექტემბრის #52 განკარგულებით დამტკიცებულ მივლინების ფორმაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 

 

2011 წელი

განკარგულება N3.30.12 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2012 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N2 13.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული წევრის ნაცვლად მისი ადგილმონაცვლის ცნობის შესახებ

განკარგულება N1 20.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული წევრის ნაცვლად მისი ადგილმონაცვლის ცნობის შესახებ

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო ჟურნალი
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016