აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
განკარგულებები - 2012 წელი

განკარგულება N35 31.10 - 2013 წლის საბიუჯეტო განაცხადის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N34 31.10 - მდივნის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევის შესახებ

განკარგულება N33 22.09 - ბიულეტენების დაბეჭდვის პროცესის შესახებ

განკარგულება N32 22.09  დანართი - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის შესახებ

განკარგულება N31 22.09 - დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N30 22.09 - საარჩევნო დოკუმენტაციის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N29 21.09 - საარჩევნო ბიულეტენების ტექსტის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N28 21.09 - სადემონსტრაციო და შემაჯამებელი ოქმების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N27 21.09 - საჩივრის განუხილველად დატოვების შესახებ

განკარგულება N26 21.09 - საჩივრის განუხილველად დატოვების შესახებ

განკარგულება N25 21.09 - საჩივრის განუხილველად დატოვების შესახებ

განკარგულება N24 15.09 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების შერჩევის შესახებ

განკარგულება N23 05.09 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N22 05.09 - საოლქო საარჩევნო  კომისიის შემაჯამებელი ოქმების ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N21 05.09 - ბიულეტენების ბლოკნოტის თავფურცლის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N20 28.08 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N19 28.08 - საარჩევნო სუბიექტებისათვის რიგითი ნომრის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N18 21.08 - საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკში ცვლილებების შეტანის შესახებ

განკარგულება N17 21.08 - საარჩევნო ბიულეტენების ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N16 21.08 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N15 13.08 დანართი - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N14 07.08 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N13 07.08 დანართი - უმაღლეს საარჩევნო კომისიის აპარატში საჯარო რეესტრის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N12 07.08 დანართი - დამკვირვებელთა შესახებ ინფორმაციის შინაარსისა და ფორმის დადგენის შესახებ

განკარგულება N11 07.08  დანართი - უმაღლეს საარჩევნო კომისაში საარჩევნო დავებზე საჩივრის განხილვისას მხარის ტექნიკური საშუალებებით დაბარების აქტის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N10 03.08 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ შესაბამის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში წარდგენილი კანდიდატებისთვის მხარდამჭერთა ხელმოწერების მინიმალური ოდენობის დადგენის შესახებ

განკარგულება N9 03.08 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის დანამატის გაცემის და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N8 03.08  დანართი  - არჩევნების პერიოდში კომისიის წევრების, შტატგარეშე მოსამსახურეების სახელფასო განაკვეთისა და რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N7 03.08 - მაჟორიტარი კანდიდატების მიერ უსკოს ანგარიშზე დეპოზიტის განთავსების წესის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N6 03.08 - ნარკოლოგიური შემოწმების უფლების მინიჭების შესახებ

განკარგულება N5 03.08 ფორმა1 ფორმა2 ფორმა3 ფორმა4 ფორმა5  - საარჩევნო დოკუმენტაციის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N4 03.08   დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს  2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N3 31.07 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N2 31.07 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2012 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N1 23.05 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2012 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016