აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
განკარგულებები - 2016 წელი

განკარგულება N56 30.12 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო  კომისიის 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N55 26.10 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის არასამუშაო დროისა და ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების შესახებ 

განკარგულება N54 26.10 - საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა და კომისიის წევრთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 

გამკარგულება N53 23.10 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩევნების მეორე ტურისათვის საარჩევნო ბიულეტენებისა და შემაჯამებელი ოქმების დაბეჭდვის პროცესზე დამკვირვებელთა დანიშვნის შესახებ 

განკარგულება N52 23.10 დანართი - ზოგიერთი საარჩევნო საბუთის სახის დადგენის შესახებ 

განკარგულება N51 23.10 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით მეორე ტურისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისა და ხელმძღვანელი პირების ხელფასების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N50 23.10 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩევნების მეორე ტურში საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის დამხმარე და ტექნიკური პერსონალის რაოდენობის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N49 21.10 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით მეორე ტურისათვის  ბიულეტენების ტექსტების დადგენის შესახებ 

განკარგულება N48  21.10  დანართი - საარჩევნო ბიულეტენის შევსების წესის დადგენის  შესახებ 

განკარგულება N47 21.10 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩევნების მეორე ტურისათვის  ამომრჩევლის ბარათის სახის დადგენის შესახებ 

განკარგულება N46 21.10 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმების გამოყენების შესახებ 

განკარგულება N45 21.10 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8  ოქტომბრის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩევნების მეორე ტურის დანიშვნის შესახებ 

განკარგულება N44 18.10 - „საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის დანამატის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის  2016 წლის 6 სექტემბრის №36 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

განკარგულება N43 28.09 - საარჩევნო ბიულეტენებისა და შემაჯამებელი ოქმების დაბეჭდვის პროცესზე დამკვირვებელთა ჯგუფის შექმნის შესახებ 

განკარგულება N42 28.09 დანართი1 დანართი2 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016  წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების ბიულეტენების  ტექსტების დადგენის შესახებ 

განკარგულება N41 23.09 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ 

განკარგულება N40 23.09 დანართი1 დანართი2 დანართი3 დანართი4 დანართი5 დანართი6 დანართი7 დანართი8 - ზოგიერთი საარჩევნო საბუთის სახის დადგენის შესახებ 

განკარგულება N39 20.09 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

განკარგულება N38 20.09 დანართი1 დანართი2 დანართი3 დანართი4 დანართი5 დანართი6 დანართი7 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N37 11.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის შესახებ 

განკარგულება N36 06.09 - საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის დანამატის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N35 06.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებისათვის რიგითი ნომრის მინიჭების შესახებ

განკარგულება N34 05.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს  2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის  წარმომადგენლების არჩევის, დაფინანსების წესისა და უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N33 05.09 დანართი 1 დანართი 2 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N32 02.09  დანართი - საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N31 02.09 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ 

განკარგულება N30 29.08 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ 

განკარგულება N29 25.08 - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის წარმომადგენლის საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის  შესახებ  

განკარგულება N28 16.08 - საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

განკარგულება N27 16.08 - საწვავის ლიმიტისათვის ხარჯების გამოყოფის შესახებ

განკარგულება N26 09.08 - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის წარმომადგენლის საჩივრის განუხილველად დატოვების შესახებ

განკარგულება N25 09.08  დანართი 1 დანართი 2 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N24 09.08 დანართი - „ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2016 წლის 30 ივნისის №12 განკარგულებით დამტკიცებულ უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილე პარტიის/ბლოკის, პარტიული სიის ფორმაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 განკარგულება N23 04.08 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ლოგოს დამტკიცების შესახებ

 განკარგულება N22 18.07 (დანართი) - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N21 18.07 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ შესაბამის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში წარდგენილი კანდიდატებისთვის მხარდამჭერთა ხელმოწერების
მინიმალური ოდენობის დადგენის შესახებ

განკარგულება N20 18.07 - საარჩევნო ოლქების შექმნის შესახებ

განკარგულება N19 18.07 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ

განკარგულება N18 18.07 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ

განკარგულება N17 14.07 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის დანამატის გაცემისა და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება  N16 14.07 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N15 14.07აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ

განკარგულება N14 14.07აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ

განკარგულება N13 14.07 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ

განკარგულება N12 30.06  დანართი - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N11 30.06 (დანართი) - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ შესაბამის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში წარდგენილი კანდიდატებისთვის მხარდამჭერთა ხელმოწერების მინიმალური ოდენობის დადგენის შესახებ

განკარგულება N10 30.06 - საარჩევნო ოლქების შექმნის შესახებ

განკარგულება N9 30.06 - ნარკოლოგიური შემოწმების უფლების მინიჭების შესახებ

განკარგულება N8 13.06  დანართი - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N7 13.06  დანართი - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N6 13.06  დანართი - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების მიერ დამკვირვებელთა შესახებ ინფორმაციის შინაარსისა და ფორმის (ანკეტის) დადგენის შესახებ

განკარგულება N5 09.06   დანართი 1  დანართი 2  დანართი 3  დანართი 4  დანართი 5 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N4 09.06   დანართი - საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N3 07.06   დანართი - უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის არჩევნების პერიოდში უმაღლეს საარჩევნო
კომისიის წევრების, შტატგარეშე მოსამსახურეების რაოდენობისა და სახელფასო განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N2 07.06 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრებზე და აპარატის თანამშრომლებზე გასაცემი დანამატის ზღვრული ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N1 20.05  დანართი  - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2017 წლის საბიუჯეტო განაცხადის დამტკიცების შესახებ

 

 

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო ჟურნალი
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016