აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს განკარგულებები - 2008 წელი

განკარგულება N120 19.12 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2008 წლის 30 ნოემბრის #112 განკარგულებაში დამატების შეტანის შესახებ

განკარგულება N119 19.12 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N118 09.12 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 14 დეკემბრის ხელახალი მაჟორიტარული არჩევნებისათვის საარჩევნო ბიულეტენების დაბეჭდვის პროცესზე დამკვირვებელთა ჯგუფის შექმნის შესახებ

განკარგულება N117 05.12 დანართი - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N116 05.12 დანართი1 დანართი2 დანართი3 დანართი4 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N115 30.11 - საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილის, კომისიის მდივნის და კომისიის სხვა წევრთა ხელფასის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N114 30.11 - საოლქო საარჩევნო კომისიისათვის დამხმარე პერსონალის რაოდენობის განსაზღვის  შესახებ

განკარგულება N113 30.11 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის არჩევნების პერიოდში გაწეული არასამუშაო დროისა და ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების შესახებ

განკარგულება N112 30.11 - უსკოს წევრებისათვის, აპარატის თანამშრომლებისათვის და შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე აყვანილი უსკოს აპარატის თანამშრომლებისათვის ხელახალი არჩევნების პერიოდში გაწეული არასამუშაო დროისა და ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების შესახებ

განკარგულება N111 30.11 დანართი - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2008 წლის 01 აგვისტოს # 4 განკარგულებაში დამატებების შეტანის შესახებ

განკარგულება N110 14.11 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების დანიშვნისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N109 14.11 - ნარკოლოგიური შემოწმების უფლების მინიჭების შესახებ

განკარგულება N108 11.11 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის   3 ნომბრის 14 დეკემბრის ხელახალი მაჟორიტარული არჩევნებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N107 11.11 - ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N106 11.11 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N105 09.11 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N104 08.11 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2008 წლის 05 ნოემბრის #93 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N103 07.11 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 3 ნოემბრის არჩევნების 2008 წლის 14 დეკემბრის ხელახალი არჩევნების მომზადებისა და ჩატარების დაფინანსების გეგმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N102 07.11ფორმა 1ფორმა 2 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N101 07.11 - არჩევნების პროცესში ვიდეოდაკვირვებისა  და ჩაწერის საშუალებების – ე. წ. "ვიდეოთვალის" განთავსების შესახებ

განკარგულება N100 07.11 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2008 წლის 05 სექტემბრის #34 განკარგულებით დამტკიცებულ დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N99 07.11 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 3 ნოემბრის 16 ნოემბრის განმეორებითი კენჭისყრისათვის საარჩევნო ბიულეტენების დაბეჭვდის პროცესზე დამკვირვებელთა ჯგუფის შექმნის შესახებ

განკარგულება N98 06.11 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში შემოსული ადმინისტრაციული საჩივრის განუხილველად დატოვების შესახებ

განკარგულება N97 06.11 ფორმა 1 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N96 06.11 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2008 წლის 3 ნოემბრის არჩევნების 2008 წლის 16 ნოემბრის განმეორებითი კენჭისყრისათვის დაფინანსების განსაზღვრის თაობაზე

განკარგულება N95 06.11 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 3 ნოემბერის არჩევნების 14 დეკემბერის ხელახალი მაჟორიტარული არჩევნებისათვის საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N94 05.11 - აჭარის ავტნომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 3 ნოემბრის არჩევნების 2008 წლის 14 დეკემბერის #83 ხელვაჩაურის ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქში ხელახალი მაჟორიტარული არჩევნებისათვის შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის და გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის წესის, პირობებისა და ვადების განსაზღვრის თაობაზე

განკარგულება N93 05.11 - აჭარის ავტნომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 3 ნოემბრის არჩევნების 2008 წლის 16 ნოემბრის განმეორებითი კენჭისყრისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის და გამონაკლის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის წესის, პირობებისა და ვადების განსაზღვრის თაობაზე

განკარგულება N92 05.11 - ხელახალი მაჟორიტარული არჩევნების დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N91 05.11 - განმეორებითი კენჭისყრის დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N90 05.11 - მაჟორიტარული და პროპორციული არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობის შესახებ

განკარგულება N89 04.11 - ადმინისტრაციული საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ

განკარგულება N88 29.10 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების დანიშვნისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N87 21.10 - ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N86 21.10 ფორმა1 ფორმა2 -ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N85 14.10 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის   3 ნოემბრის არჩევნების პროცესში ვიდეოდაკვირვებისა  და ჩაწერის საშუალებების – ე. წ. “ვიდეოთვალის” განთავსების შესახებ

განკარგულება N84 14.10 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N83 14.10 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 3 ნოემბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო ბიულეტენების დაბეჭვდის პროცესზე დამკვირვებელთა ჯგუფის შექმნის შესახებ

განკარგულება N82 11.10 ფორმა 1 ფორმა 2 ფორმა 3 ფორმა 4 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2008 წლის 23 სექტემბრის #59 განკარგულების დამტკიცებულ დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N81 11.10 ფორმა 1 ფორმა 2 ფორმა 3 ფორმა 4 ფორმა 5 ფორმა 6 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის   3 ნოემბრის არჩევნებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N80 11.10 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 3 ნოემბრის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N79 11.10 ფორმა 1 - საარჩევნო ბიულეტენის შევსების წესის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N78 11.10 ფორმა 1 ფორმა 2 ფორმა 3 ფორმა 4 ფორმა 5 ფორმა 6 ფორმა 7 ფორმა 8 ფორმა 9 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 3 ნოემბრის არჩევნებისათვის ბიულეტენების ფორმის და ტექსტის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N77 07.10 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N76 07.10 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ

განკარგულება N75 07.10 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ

განკარგულება N74 07.10 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ

განკარგულება N73 07.10 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ

განკარგულება N72 07.10 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ

განკარგულება N71 07.10 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ

განკარგულება N70 07.10 ფორმა 1 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N69 04.10 - საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N68 04.10 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადებისა და სამდივნოს შექმნის შესახებ

განკარგულება N67 04.10 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსის წესის, პირობებისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N66 01.10 ფორმა 1 ფორმა 2 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N65 01.10 ფორმა1 ფორმა 2 ფორმა 3 ფორმა 4 - საარჩევნო სუბიექტის საარჩევნო კამპანიისათვის გამოყენებული სახსრების ანგარიშის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N64 01.10 - ნარკოლოგიური შემოწმების უფლების მინიჭების შესახებ

განკარგულება N63 25.09 დანართი 1 დანართი 2 დანართი 3 დანართი 4 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N62 25.09 - საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N61 23.09 ფორმა1 ფორმა 2 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N60 23.09 ფორმა 1 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N59 23.09 ფორმა 1 ფორმა 2 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N58 23.09 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N57 17.09 ფორმა 1 ფორმა 2 ფორმა 3 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N56 17.09 - #81 ქობულეთის საარჩევნო ოლქის #55 საარჩევნო უბანის #10 საარჩევნო უბანზე მიერთების შესახებ

განკარგულება N55 17.09 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევის შესახებ

განკარგულება N54 14.09 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N53 14.09 ფორმა ბარათი - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N52 11.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მივლინების ფორმის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N51 11.09 დანართი 1 დანართი 2 დანართი 3 დანართი 4 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N50 11.09 ფორმა 1 ფორმა 2 ფორმა 3 ფორმა 4 ფორმა 5 ფორმა 6 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N49 11.09 - მონიტორინგის ჯგუფის დებულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N48 11.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის   3 ნოემბრის არჩევნების პროცესში ვიდეოდაკვირვებისა  და ჩაწერის საშუალებების – ე. წ. “ვიდეოთვალის” განთავსების შესახებ

განკარგულება N47 08.09 -  საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ

განკარგულება N46 08.09 -  საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ

განკარგულება N45 08.09 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ

განკარგულება N44 08.09 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ

განკარგულება N43 08.09 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ

განკარგულება N42 08.09 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ

განკარგულება N41 08.09 ფორმა 1 ფორმა 2 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N40 08.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 3 ნოემბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტების მიერ გამოყენებული სახსრების ანგარიშების ფინანსური მონიტორინგის ჯგუფის შექმნის შესახებ

განკარგულება N39 08.09 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N38 05.09 - საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის დამხმარე პერსონალის რაოდენობის განსაზღვის  შესახებ

განკარგულება N37 05.09 - უმაღლეს საარჩევნო კომისიის მიერ არჩეულ და საქართველოს ორგანული კანონის  `საქართველოს საარჩევნო კოდექსი~ 281 მუხლით განსაზღვრულ საარჩევნო სუბიექტების მიერ დანიშნულ საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების, საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილის, კომისიის მდივნის და კომისიის სხვა წევრთა ხელფასის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N36 05.09 - საოლქო საარჩევნო კომისიის  წევრებისათვის  არჩევნების პერიოდში გაწეული არასამუშაო დროისა და ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების შესახებ

განკარგულება N35 05.09 - უსკოს წევრებისათვის, აპარატის თანამშრომლებისათვის და შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე აყვანილი უსკოს აპარატის თანამშრომლებისათვის არჩევნების პერიოდში გაწეული არასამუშაო დროისა და ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების შესახებ

განკარგულება N34 05.09 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 3 ნოემბრის არჩევნების მომზადებისა და ჩატარების დაფინანსების გეგმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N33 05.09 ფორმა 1 ფორმა 2 ფორმა 3 ფორმა 4 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N32 05.09  დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 3 ნოემბერი არჩევნების საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N31 05.09 - აჭარის ავტნომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 3 ნოემბრის არჩევნებისათვის შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის და გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის წესის, პირობებისა და ვადების განსაზღვრის თაობაზე

განკარგულება N30 05.09 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადებისა და სამდივნოს შექმნის შესახებ

განკარგულება N29 05.09 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსის წესის, პირობებისა და ვადების განსაზღვრის თაობაზე

განკარგულება N28 05.09 - საარჩევნო ოლქის შექმნის მათი საზღვრებისა და ნომრების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N27 05.09 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ზოგიერთი განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

განკარგულება N26 05.09 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ზოგიერთი განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

განკარგულება N25 08.08 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N24 08.08 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ

განკარგულება N23 08.08 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ

განკარგულება N22 08.08 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ

განკარგულება N21 08.08 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ

განკარგულება N20 08.08 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ

განკარგულება N19 08.08 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ

განკარგულება N18 08.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 4 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტების მიერ გამოყენებული სახსრების ანგარიშების ფინანსური მონიტორინგის ჯგუფის შექმნის შესახებ

განკარგულება N17 08.08 -  ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N16 07.08 - საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის დამხმარე პერსონალის რაოდენობის განსაზღვის  შესახებ

განკარგულება N15 07.08 - უმაღლეს საარჩევნო კომისიის მიერ არჩეულ და საქართველოს ორგანული კანონის  `საქართველოს საარჩევნო კოდექსი~ 281 მუხლით განსაზღვრულ საარჩევნო სუბიექტების მიერ დანიშნულ საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების, საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილის, კომისიის მდივნის და კომისიის სხვა წევრთა ხელფასის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N14 07.08 - საოლქო საარჩევნო კომისიის  წევრებისათვის  არჩევნების პერიოდში გაწეული არასამუშაო დროისა და ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების შესახებ

განკარგულება N13 07.08 - უსკოს წევრებისათვის, აპარატის თანამშრომლებისათვის და შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე აყვანილი უსკოს აპარატის თანამშრომლებისათვის არჩევნების პერიოდში გაწეული არასამუშაო დროისა და ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების შესახებ

განკარგულება N12 07.08  დანართი  - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 4 ოქტომბრის არჩევნების მომზადებისა და ჩატარების დაფინანსების გეგმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N11 05.08  დანართი  - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N10 05.08 -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 4 ოქტომბრის არჩევნების საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N9 05.08 - აჭარის ავტნომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 4 ოქტომბრის არჩევნებისათვის შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის და გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის წესის, პირობებისა და ვადების განსაზღვრის თაობაზე

განკარგულება N8 05.08 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადებისა და სამდივნოს შექმნის შესახებ

განკარგულება N7 05.08 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსის წესის, პირობებისა და ვადების განსაზღვრის თაობაზე

განკარგულება N6 05.08 - საარჩევნო ოლქის შექმნის მათი საზღვრებისა და ნომრების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N5 01.08  დანართი - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ხარჯთაღიცხვის  დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N4 01.08  დანართი  - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N3 28.07  დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრთა და აპარატის თანამშრომელთა პრემიის განაწილების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N2 17.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული წევრის ნაცვლად მისი ადგილმონაცვლის ცნობის შესახებ

განკარგულება N1 09.01  დანართი - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მიმდინარე ხარჯების დამტკიცების შესახებ

 

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016