აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
დადგენილებები - 2017 წელი

დადგენილება N12 11.09 - „უმაღლესი საარჩევნო კომისიის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2007 წლის 25 აპრილის №5 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

დადგენილება N11 05.09 - ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 19 მაისის N4 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ“. 

დადგენილება N10 30.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის  ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

დადგენილება N9 30.06 დანართი - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ მოხელეთა ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ, რომლებსაც არ ესაჭიროებათ საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი  

დადგენილება N8 27.06 - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 19 მაისის №4 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ 

დადგენილება N7 06.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის  მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

დადგენილება N6 06.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის რეგლამენტში ცვლილების  შეტანის შესახებ 

დადგენილება N5 23.05- „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის საჯარო თანამდებობების დასაკავებელი დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2006  წლის 19 მაისის №6 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N4 17.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო  კომისიის 2007 წლის 27 ივნისის №6 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის შესახებ 

დადგენილება N3 17.05 - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 19 მაისის №4 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ 

დადგენილება N2 17.05 - ინსტიტუციური განვითარების სამსახურის შექმნის შესახებ

დადგენილება N1 17.05 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის  აპარატის მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის დებულების დამტკიცების შესახებ 

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო ჟურნალი
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016