აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
აკრედიტებული პრესისა და მედიის საშუალებები

საარჩევნო კომისიების სხდომებზე დასწრებისა და კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობებში ყოფნის უფლება აქვთ შესაბამის საარჩევნო კომისიაში აკრედიტებულ პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლებს.რამდენიმე საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე მომუშავე პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციას ახორციელებენ უსკოს მდივანი ან შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიების მდივნები, ხოლო მხოლოდ ერთი საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე მომუშავე წარმომადგენლების აკრედიტაციას – შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივანი.

განცხადება პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ წარედგინება შესაბამის საარჩევნო კომისიას კენჭისყრის დღემდე არა უგვიანეს მე-3 დღისა.

განცხადების წარდგენიდან 1 დღის ვადაში შესაბამისი საარჩევნო კომისიის მდივანი წყვეტს პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის საკითხს და აკრედიტებულ წარმომადგენლებს გადაწყვეტილების მიღებიდან 1 დღის ვადაში გადასცემს სათანადო მოწმობას, ხოლო აკრედიტაციაზე უარის თქმის შემთხვევაში იმავე ვადაში გადასცემს სათანადო განკარგულებას (განკარგულებაში უარი დასაბუთებული უნდა იყოს).

კენჭისყრის დღეს პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების ერთსა და იმავე ორგანიზაციას უფლება აქვს, საარჩევნო უბანში ერთდროულად ჰყავდეს არა უმეტეს 3 წარმომადგენლისა.

 

აკრედიტებული მედიისა და პრესის საშუალებები:

,,ტელეარხი 25"-ის თანამშრომლები - მდივნის განკარგულება N1

ააიპ „საქართველოს რეფორმების ასოციაციის“ ინტერნეტ გამოცემა „ფაქტ-მეტრის“ თანამშრომლები - მდივნის განკარგულება N2

მედია კავშირ "ობიექტივის"  თანამშრომლები - მდივნის განკარგულება N3 

სსიპ ,,საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს’’ თანამშრომლები - მდივნის განკარგულება N4

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი  - მდივნის განკარგულება N5

საინფორმაციო სააგენტო "შენი მედია გუნდი" -  მდივნის განკარგულება N6

გაზთი "ბათუმელები" -  მდივნის განკარგულება N8

ტელეკომპანია "იმედი" - მდივნის განკარგულება N10

შპს ,,გაზეთი აჭარა და ადჟარიას’’ თანამშრომლები - მდივნის განკარგულება N11

საინფორმაციო სააგენტო „ინფო 9“-ის თანამშრომლები - მდივნის განკარგულება N12

"სტუდია მაესტროს“ თანამშრომლები - მდივნის განკარგულება N14

ტელეკომპანია GDS -ის თანამშრომლები - მდივნის განკარგულება N15

რადიო "თავისუფლებ"-ის თანამშრომელი - მდივნის განკარგულება N18

სამაუწყებლო კომპანია „რუსთავი 2“-ის თანამშრომლები - მდივნის განკარგულება N19

საინფორმაციო ცენტრი ,,შპს რეგნიუს.გე“  თანამშრომლები - მდივნის განკარგულება N25

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს“  თანამშრომლები - მდივნის განკარგულება N28

საინფორმაციო ცენტრის შპს „რეგნიუს.გე“-ს თანამშრომლები - მდივნის განკარგულება N29

შპს „გაზეთი აჭარა და ადჟარიას“ თანამშრომლები - მდივნის განკარგულება N31

საინფორმაციო სააგენტო ,,ინტერპრესნიუსის’’ თანამშრომლები - მდივნის განკარგულება N32

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო ჟურნალი
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016