აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
2020 წლის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისთვის რეგისტრირებული პარტიები

აჭარის ავტონომიური რესუბლიკის უმალესი საბჭოს 2020 წლის არჩევნებში უმაღლესი საბჭოს წევრად არჩეული პირების მიერ წარმოდგენილი ცნობები ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ

რეგისტრირებული პარტიები

უსკოში რეგისტრირებული პარტიების/ბლოკის სია განაცხადის წარდგენის რიგის მიხედვით

რეგისტრირებული ბლოკი

კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტები,რომლებიც რეგისტრირებული არიან უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის

პარტიები,რომელთა რეგისტრაცია გაუქმდა 2020 წლის 31 ოქტომბრის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისთვის

პარტიები/ბლოკები,რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016