აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
აკრედიტებული საერთაშორისო დამკვირვებლები - 2008 (ხელახალი)

         საერთაშორისო დამკვირვებელ ორგანიზაციას, რომელიც დაკვირვებას ახორციელებს ერთზე მეტ საარჩევნო ოლქში, რეგისტრაციაში ატარებს უსკოს თავმჯდომარე.

      რეგისტრაციაში გატარების მიზნით, საერთაშორისო ორგანიზაციამ განცხადებით უნდა მიმართოს უსკოს არჩევნების დღემდე არა უგვიანეს მე-7 დღისა(7 დეკემბერი) და წარუდგინოს დამფუძნებელი დოკუმენტის ასლი. თუ დამკვირვებელი (დამკვირვებელთა ჯგუფი) სხვა სახელმწიფოს ხელისუფლების ორგანოს წარმომადგენელია, მან უნდა წარადგინოს მხოლოდ განცხადება და რწმუნების დამადასტურებელი საბუთი.
      უსკოში რეგისტრირებულმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ კენჭისყრამდე არა უგვიანეს მე-5 დღისა, უსკოს მდივანს უნდა წარუდგინოს დამკვირვებელთა სია მათი ვინაობის (სახელი, გვარი, რეგისტრაციის ადგილი) და იმ საარჩევნო ოლქების მითითებით, სადაც ისინი დააკვირდებიან არჩევნებს.
 
 
საკონტაქტო პირი:
ქეთევან ჯიქია
ტელ: 899 33 41 33
ელ.-ფოსტა: kjikia@sec.ge
 
მერაბ წულუკიძე
ტელ: 899 79 09 47
 
 
 
აკრედიტირებული  საერთაშორისო დამკვირვებლები
 
1. ,,IFES - საქართველო" - (უსკოს თავმჯ.-ის განკ. N87 04.12) - დამკვირვებლები (უსკოს მდივნის განკ.N64 04.12)
კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016